Bhengu Dlamini was a son of a chief in Swaziland. Bhengu had a conflict with his father that led to his banishment from his family. He fell inlove with his own sister of which culturally was not allowed. When he fled across the Swaziland border, he had followers and this tribe was named Ngcolosi. They travelled until they crossed uThukela River and they settled in Ntunjambili near Greytown (KwaZulu Natal Midlands).

The lineage from Bhengu Dlamini went through his son Ngwabile Bhengu to Dlabazane. Dlabazane had a son Sihi whose heir was Songololo. It continued through Songololo’s son Lamula to Ngwane whose son was Mepho. Mepho was in charge of King Shaka’s herds and was rewarded with 100 cattle for looking well the King’s herd. Mepho paid lobola to a Mkhize girl with part of his reward and his son Nkungu was born. There was tension between King Dingane and the Ngcolosi’s and they were forced to move from Ntunjambili. Some of the Ngcolosi people died on their way to a new land but for those who made it, settled in Durban, Ridge Road. On their arrival in Durban, Faku who was Nkungu’s brother became the chief of Ngcolosi people because Nkungu’s eldest son Ndlokolo was too young to rule. Faku had to give up his regency and there was a quarell between Ndlokolo and his brother Hlangabeza over the succession. This was resolved by ordering Hlangabeza to move back to Ntunjambili and Ndlokolo to settle in Durban. During their feud, the Ngcolosi’s were again forced to move and they settled in Newlands and finally moved inland to settle in the banks of Umngeni River near Inanda. There are two branches of Ngcolosi tribes to this day.

IsiZulu Summary: Umlando wesibongo sakwaBhengu

Isibongo sakhiwa ngamagama amadodana amadala noma okungawokuqala abizwa ngondlalifa omnumzane othile, nezithakazelo ngokunjalo. Abantu besifazane babengangeni ekwakhiweni kwesibongo ngoba bona kwakwaziwa ukuthi bazogana bahambe emakhaya bayokwakha imizi yabanye abantu. UBhengu Dlamini wayeyindodana yenkosi yaseSwazini. UBhengu amehlo akhe abona ekhaya, wathanda udadewabo lokhu okwenza ukuthi axoshwe ngoba kwakuwumkhuba omubi. Ngesikhathi esehamba wabanabalandeli abathile uBhengu. Bahamba bazebawela umfula uThukela baze bafika endaweni yakwaNtunjambili eduze naseGreytown maphakathi neKwaZulu Natali.

Indodana kaBhengu kwakunguNgwabile Bhengu kwaya kuDlabazane. Indodana kaDlabazane kwakunguSihi owazala uSongololo. USongololo wazala uLamula yena wazala uNgwane owazala uMepho. UMepho wayelusa izinkomo zeNkosi uShaka okwathi ngokuzibheka kahle kwakhe waxoshiswa ngezinkomo eziyikhulu. UMepho wathatha ingxenye yazo walobola intombi yakwaMkhize eyamzalela indodana uNkungu. Kwabakhona ukungezwani phakathi kweNkosi uDingane nabakwaNgcolosi okwabaphoqa ukuthi basuke endaweni yabo. Baningi abafa ngalesosikhathi. Abanye bafika bahlala eThekwini endaweni eseyaziwa ngokuthi iRidge Road. Ngalesosikhathi uFaku owayengumfowabo kaNkungu wahola abantu bakwaNgcolosi ngoba indodana kaNkungu uNdlokolo wayesemncane. Kwabanengxabano phakathi kwamadodana kaNkungu oNdlokolo noHlangabeza ukuthi ngubani okwakufanele aphathe. Lokhu kwaxazululwa ngokuthi uHlangabeza kuthiwe akabuyele kwaNtunjambili nabalandeli bakhe uNdlokolo yena wasala eThekwini. Ngalesosikhathi baphoqeleka ukuthi basuke endaweni ababehlala kuyo bagoba amadlangala okwesikhashana endaweni yaseNewlands base beqhubekela maphakathi neTheku eduze nomfula uMngeni eduze naseNanda. Kuzekube yinamuhla abantu bakaNgcolosi ba