Utalagu Maskandi Festival

Utalagu Maskandi Festival – “Maskandi is who we are, yithi laba”Sigiya ngeNgoma - Ngizwe Mchunu, uTalagu Music Festival Sigiya ngeNgoma - Ngizwe Mchunu, Khathide Tshatugodo Ngobe - uTalagu Music Festival

Izinsizwa zoTalagu ezishayela uhlelo ‘Sigiya ngeNgoma’ oKhozini FM
uNgizwe Mchunu noKhathide “Tshatha” Ngobe, bahlela indumezulu yomcimbi
ezohlanganisa bonke oMaskandi. UTalagu Maskandi Festival ihlelwe ukuba
ngo-April 13, 2013 eKing Zwelithini Stadium eMlazi, kusukela ngo9:00
ekuseni, iphele ngo8:00 kusihlwa.  Phakathi kwabaculi abazobe
beboshelwe kubalwa oShwi noMntekhala, Phuzekhemisi, Mfiliseni
Magubane, Ichwane leBhaca, Abafana bakaDladla, Abafana bakaMgqumeni,
Abafana baseMawosi, Thokozani Langa, Izintombi zikaMjaphani, AmaMbeje
Amahle, Khuzani, Imithente, Izingane zoMa, Dlubheke, Ali Mgube,
Zanefa, Madlanduna, iMfezi eMnyama, uBoneni, Mbuzeni, Bonakele,
Osaziwayo, uMjikijelwa,  nabanye.

“Sikhathele ongqeqe bamaqili abafika bazonyonka ngoba bebona ukuthi
kubanjwe isibhuklabhukla sethendele, bebe bengasazi nokuthi sivunule
ngazinsiba zini inqobo nje makwehla ngomphimbo,” kuchaza uNgizwe.
Bachaze nokuthi uKhozi FM neSABC yonkana babambe iqhaza elikhulu
ekutheni lomculo ube nodumo kangaka iNingizimu Afrika yonke. Inhloso
yabo ke wukuqhubeka lapho, bakhulise abaculi bakaMaskandi ukuze
bangaxhashazwa, kodwa bahlonipheke endimeni yezomculo yonkana.
Bathi kunegebe elikhulu phakathi kwalaba baculi nabaculi be-jazz, hip
hop, rhythm and blues neminye. “Lokhu kwenziwa kokunye wukungazethembi
nokungazihlophi kwabo abaculi balo mculo wethu,” kuqhubeka uNgizwe.
Bathi kubaluleile ukuthi abaculi bakaMaskandi bakhule ebucikweni babo
bokudlala ngolimi, emculweni kaMaskandi nokuthi bahlonipheke ukuze
babe nesithunzi bakhokheleke ngendlela ebafanele.
Baningi abahleli bemicimbi abaqasha abaculi bakaMaskandi kodwa
bangabakhokheli imali elingana neyabaculi bezinye izinhlobo zomculo.
UNgizwe uthe: “Izizathu zalokhu ziningi kodwa esikhulu kunezinye
wukubukeleka phansi kwabaculi bethu.”  Uthi kokunye abanye bagcina
bengakhokhelwanga ngoba abawazi amalungelo abo nanokuthi kusuke
kungasayinwe sivumelwano. Uthi kuwumsebenzi wabo benoKhathide
ukubakhulisa babadayise ngendlela ezoheha imisebenzi ezobathuthukisa
hhayi  ebabuyisela emuva. “Yingakho nje kulekhonsathi bazobe becula
bukhoma (live) ukukhombisa izinga eliphezulu lomculo okulona,” kusho
uNgizwe. Isikhathi esiningi laba baculi abaculi bukhoma okwenza
bakhokheleke kancane futhi bangaculi ngokusezingeni eliphezulu.
Utalagu selubuya naphesheya kwezilwandle ngenxa yeqhaza abalidlalayo
ekuzigqajeni ngoMaskandi. “Sifuna kona ke ukusebenzisa amathuba
anjengalawa ukukhulisa abaculi bakithi, sibathathe bayogiya le
phesheya kwezilwandle,” kusho uKhathide. Benze isibonelo nangendlela
abagqoka ngayo bethi kubalulekile ukuzinaka ugqoke kahle ubukeke ukuze
abantu bakuthembe. “ Nawe uyazibonela nje amaqhathanzipho ezinsizwa
zoTalagu angahlalwa luthuli. Siyimiphuphe impela kodwa esezintweni.
Uma ufuna ukusazi wobuza u-Obama,” kuncokola uNgizwe.
Amathikithi azotholakala eComputicket kusukela ngolwesiHlanu (March
15). Aqala ku R70, uR100 emnyango bese kuba wuR250 iVIP. Smsa uthi
“Utalagu” ku 32238 uzibeke ethubeni lokuwina imoto yohlobo
oluphambili. Nabathenga amathikithi basethubeni lokuwina!

“Maskandi is who we are, yithi laba”

Ngemininingwane thintana noPhindile Zulu ; 083 722 7317 noma Ngizwe
Mchunu 082 598 3490.

source: http://www.kaliwise.com

2012 SAMA Nominees

Qhude-qhude manikiniki zindala zonke!

Here are the nominees for the 18th South African Music Awards.

Maskandi artists are featured a number of times, here they are:

Male Artist Of The Year: 
AKA – Altar Ego
Bhekumuzi Luthuli – Isipho (Gift)
Jimmy Dludlu – Tonota
Lwanda Gogwana Songbook – Chapter 1
Zakwe – Zakwe

 

Best Traditional:
Bhekumuzi Luthuli – Isipho (Gift)
Joe Shirimani Na Va Ndoda – Banana
Ladysmith Black Mambazo – Song From The Farms
Soul Brothers – Amaphutha
Zozo – Tshigotsha Nama

 

Best Maskandi: 
Imithente – Mbibi
Mfiliseni Magubane – Amandla Ami
Phuzekhemisi – Amapasi
Sakhile Mfuphi – Ngikhanyisele
Thokozani Langa – I-Protection Order

 

 


Who is the Best Maskandi Artist of ALL Times?

There many GREAT Maskandi Artists. The Question is, amongst all these great musicians, who is the Best Maskandi Artist of all times?